VATTENPROBLEM

VAD HAR DU FÖR VATTENPROBLEM?

Luktar ditt vatten konstigt? Eller är det missfärgat? Misstänker du att det kan innehålla bakterier? Här har vi samlat olika typer av vattenproblem och hur problemen kan åtgärdas. 

kalk/ hårt vatten

Hårt vatten innebär en hög koncentration av kalcium- och magnesiumjoner som ger kalkavlagringar. Det innebär en risk för utfällningar i ledningar och framför allt vid upphettning där de hårdhetsbildande jonerna fäller ut och bildar pannsten. Vid tvätt kan hårt vatten ge skador på textilier. Problem med hårt vatten åtgärdas med ett mjukvattenfilter och återbetalningstiden är kort då intjäningen på värmekostnaden minskar med 2000-3000 kr/år.

Järn och Mangan

Järn och Mangan finns i de flesta borrade brunnar och ger ofta ifrån sig beläggningar och avlagringar i form av rostbrun och svart beläggning. Vattnet smakar och luktar oftast metalliskt och smak av blod är inte helt ovanligt. Järn och Mangan innebär ökad risk för både skador på textilier vid tvätt i första hand och stora kostnader för byte av ledningsnät och installationer. Halten av järn och mangan kan inbördes skilja i koncentrat varför man alltid regelbundet ska analysera vattnet från sin vattentäkt. 

Humus och ytvatten

Vatten som innehåller organiskt material kan ge vattnet avvikande lukt, smak och färg. Detta indikerar att vattnet är påverkat av ytligt markvatten. Vid inträngning av ytvatten, innehållande organiskt material (humus),  gynnas mikrobiologisk tillväxt av bakterier och mikroorganismer. Problemet åtgärdas med ett humusfilter.

Svavelväte

Svavelväte är en gas som lätt binder sig till vattnet. Lukten från svavelväte brukar liknas vid ruttna ägg. Den går inte att upptäcka med blotta ögat. Svavelväte är en förening av svavel och väte och naturligt förekommande i djupare borrade brunnar. Ytligare fickor av gasen kan även förekomma. Hur skadligt svavelväte är för hälsan beror på koncentrationen, men vid stora mängder märks symptom som huvudvärk, illamående, ögonsveda och orkeslöshet. Åtgärdas genom att syresätta vattnet kraftigt.

Bakterier

Bakterietillväxt i vattnet orsakas oftast via  jord och fekalförorening, till exempel via avlopp eller gödsel. Detta innebär risk för sjukdomsframkallande organismer. För att ta bort bakterier i vattnet på ett säkert sätt används ett UV-/bakteriefilter som tar död på organismer och virus på DNA-nivå.

Bräckt eller salt vatten

Salt eller bräckt vatten kan bero på flera saker. I en djup bergborrad brunn kan relikt vatten tränga in i brunnen. På Gotland där vi bor nära havet kan saltet komma från att havsvatten läcker in i brunnen. Alltför höga koncentrationer kan göra vatten oanvändbart som dricksvatten och leder till korrosionsskador på vattenledningar och vvs-installationer. Genom att använda omvänd osmos som teknik får du alltid ett rent vatten av hög kvalitet ur kranen. 

Surt och aggressivt vatten

Ett surt och aggressivt vatten ger grönaktiga utfällningar på kopparrör och beläggningar i både handfat och i strålsamlaren. Medför risk för korrosion på ledningar, som i sin tur kan leda till ökade metallhalter i dricksvattnet. Åtgärdas med ett pH-höjande avsyrningsfilter.

Nitrat, arsenik och uran

Att ha nitrat, arsenik eller uran i sitt vatten är inte ovanligt, eftersom det finns naturligt i berggrunden eller den direkta omgivningen. Problemen bidrar ej till lukt och smak och är inte synliga med blotta ögat. Därför märker man inget utan att göra ett vattenprov. I samtliga fall kan det ge negativa hälsoeffekter och bör därför åtgärdas. Vi har effektiva filter mot Nitrat, Arsenik och Uran.